Officers

Chairman Sakae Bada
President Director Hiroaki Aoki
Vice President Director Takahiro Yamamoto
Director Mitsuru Oyake
Hiroshi Kojima
Jun Kaneko
Executive Officer Yoshitomo Akasaki
Tatsuhito Kagawa
Tetsuya Yoshida
Yoichiro Kurosu
Katsuaki Nomoo
Hisashi Nakahata
Tomoya Hashizume

(As of June 22, 2022)

Other information

  • about us
  • company profile
  • base information
  • conscience and history
  • download materials
  • Video libraray